ศาลาไหมไทยเป็นอาคารสองชั้นตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2536  ได้พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี" และทรงมีพระราชดำริให้คณะครู  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ได้ใช้ศาลาไหมไทยเป็นศูนย์ศึกษา ศูนย์พัฒนา ศูนย์อนุรักษ์ สืบสานมรดก และวัฒนธรรม  ตลอดจนการประกอบอาชีพทอผ้าไหม  ตามที่ได้จัดแสดงไว้ในอาคารนี้  ช่วยกันศึกษารวบรวมข้อมูล ชิ้นงานเพื่อส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้มีการพัฒนาใช้เป็นอาชีพเสริมของแม่บ้านเกษตรกรและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในอาคารนี้จะรวบรวมวัฒนธรรมชาวไทยอีสาน  แสดงกระบวนการทอผ้าไหมมัดหมี่  รวบรวมลายผ้าไหมโบราณ  การออกแบบเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีสาน  เครื่องดนตรีพื้นบ้าน  เรือนไทยอีสาน  เครื่องมือ  เครื่องใช้แบบดั้งเดิม สาธิตการเลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมด้วยมือ

        วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพสตรีในชนบท  ได้สนองงานในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เยาวชน เด็กนักเรียน และผู้พิการ เพื่อพัฒนาทักษะในการทอผ้าไหม  การย้อมไหม การออกแบบโดยเน้นการอนุรักษ์ลายมัดหมี่  การทอผ้าไหมด้วยมือ  โครงการนี้จะช่วยทำรายได้เสริมแก่ครอบครัวเกษตรกรที่ยากจน  และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในชนบทหนึ่งที่ห่างไกล

        ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากสมาชิกของโครงการนำมาจำหน่ายในศาลาไหม  เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ทอด้วยมือ ของขวัญ และของที่ระลึกทำจากรังไหม  เสื้อเชิ้ต เครื่องแต่งกายสำเร็จรูป ทั้งชายและหญิง  ดอกไม้ ประดิษฐ์จากผ้าไหม  ผ้าพันคอ  เน็คไท  กระเป๋าพวงกุญแจ  ผ้าเช็ดหน้า  ซองใส่กระดาษเช็ดหน้า  เครื่องดนตรีไทยอีสานแบบย่อส่วน  เช่น  แคน  โหวต  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายรายการ

        ราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่ยุติธรรม  ต่ำกว่าราคาท้องตลาด  มีป้ายกำหนดราคาที่ชัดเจน  ผลกำไรที่ได้นำไปสนับสนุนโครงการฝึกอบรมตามพระราชดำริ  ขอเชิญชวนทุกท่านแวะชม และให้การสนับสนุนได้ ทุกวัน   ตั้งแต่ เวลา 9:00 - 17:00  น.